Projects - Vietnamese

Dự án phát triển phòngkhám Đông Y Thiện Lành ở Việt Nam

Các dự án đang triển khai

Lớp Học Tình Thương  

Bản Báo Cáo Chương Trình Chắp Cánh

Projects - English

Charity Eastern Medical Centers throughout Vietnam - A deeply meaningful charity project

Tổng kết Thu chi tháng  cả năm 2019

Thu_Chi Quý 1_Quý 2, Quý 3 (Sheet 4)  & Tổng thu chi dự án Thiện Lành Đồng Tháp_2020

 

Current Projects

Loving class Project

Take-Wings Program Report

  • Google+ - White Circle
  • White Facebook Icon

Từ Hoà - Compassionate Inclusive Connection Group (CICG).

Est 2017.  All Rights Reserved